12 d’abril 2009

Intel·ligència constructivista- Les competències emocionals

La Intel·ligència constructivista: Treballar les competències emocionals i l’ego.

Les competències emocionals son el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.
Entre les competències emocionals es pot distingir dos grans blocs:
a) capacitats de autorreflexió ( la intel·ligència intrapersonal): identificar les pròpies emocions i regular-les de forma apropiada.
b) habilitat per reconèixer allò que els altres estan pensant i sentint (intel·ligència interpersonal): habilitats socials, empatia, captar la comunicació no verbal, etc.

Alguns autors com Salovey i Sluter (1997) han identificat cinc dimensions bàsiques en les competències emocionals: la cooperació, l’asertivitat, la responsabilitat, l’empatia i l’autocontrol.

Treballar en nosaltres tots aquests àmbits ens permet tenir:
Consciència emocional
- Capacitat per percebre els propis sentiments i emocions, identificar-los i etiquetar-los.
- Comprendre les emocions dels altres.
Regulació emocional
- Prendre consciència de que els estats emocionals incideixen en el comportament i tenir bones estratègies d’afrontament a la vegada que possibilita l’autogeneració d’emocions positives.
- Capacitat per a expressar les emocions de manera apropiada. Treballar l’habilitat de comprendre que l’estat emocional intern no necessita una expressió externa.
- Capacitat per regular les emocions, autocontrol de la impulsivitat (ira, violència, comportaments de risc, etc) i tolerància a la frustració per així prevenir estats emocionals negatius (estrès, ansietat, depressió, etc)
- Habilitats d’afrontament, aprendre a afrontar emocions negatives amb l’auto-regulació per millorar-ne la intensitat i la durada d’aquests estats emocionals.
- Competència per auto-generar emocions positives, ser capaços d’experimentar voluntària i conscientment emocions positives.
Autonomia personal (autogestió)
- Autoestima
- Automotivació
- Actitud positiva
- Responsabilitat
- Anàlisi crític de les normes socials
- Capacitat per detectar la necessitat de suport i saber accedir als recursos disponibles.
- Autoeficàcia emocional. Ser capaç de veure que un se sent com es vol sentir. Viure d’acord amb els propis valors morals.
Intel·ligència interpersonal
- Ser capaç de dominar les habilitats socials bàsiques, escoltar, saludar, acomiadar-se, agrair, demanar, disculpar-se, dialogar, etc.
- Respectar als altres, acceptar i valorar les diferencies individuals i grupals i els drets de totes les persones.
- Comunicar-se apreciativament, ser capaç d’atendre als altres tant en la seva comunicació verbal com en la no verbal per tal de rebre els missatges amb precisió.
- Comunicació expressiva, ser capaç d’iniciar i mantenir converses, expressar els propis sentiments i pensaments tant en la comunicació verbal com en las no verbal i saber demostrar als altres que els entenem correctament.
- Compartir emocions
- Comportament pro-social i cooperació, capacitat d’esperar el nostre torn, de compartir i de mantenir actituds d’amabilitat i respecte envers els altres.
- Asertivitat, capacitat de mantenir un comportament equilibrat entre l’agressivitat i la passivitat, això vol dir saber dir “no” i mantenir-ho per evitar situacions en les que un pot veure’s sota pressió. Es la capacitat de defensar i expressar els propis drets, opinions i sentiments.

Habilitats de vida i benestar
- Identificació de problemes, ser capaços d’identificar situacions que requereixen una solució o decisió i avaluar els riscos, obstacles i recursos.
- Fixar objectius adaptatius, ser capaç de fixar-se objectius positius i realistes
- Solució de conflictes, la capacitat per afrontar conflictes aportant solucions positives i ben argumentades.
- Negociació, capacitat per resoldre conflictes considerant la perspectiva i sentiments dels altres
- Benestar subjectiu, ser capaç de gaudir de forma conscient i procurar transmetre-ho a les persones amb les que s’interactua.
- Fluir, es la capacitat de generar experiències òptimes tant en la vida professional com personal i social.

En el pròxim post, l’ego.